SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

Mé dobrodružství vzdělávání

5.3.2013

Zpět na výpis článků

Často se lidé podivují, jak jsem se dostala od farmacie až k celostní a preventivní medicíně. Můj názorový obrat zásadně ovlivnily školy a lékaři, u nichž jsem studovala a pracovala. Každá etapa nějak formovala mé myšlenky či názory, které jsem postupně uváděla do reálné praxe.

Střední zdravotní škola v Brně (1984–1988)

Hlásila jsem se na obor Farmaceutický laborant, protože mě přitahovala medicína, výzkumy a laboratoře. Střední zdravotní škola v Brně byla ve své době nejlepší v republice a také pověstně přísná. Dostalo se nám velmi praktického vzdělání a zpětně tuto školu hodnotím bez výhrad jako vynikající. Pravidelně jsme měli až několikahodinová laboratorní cvičení a například základní medicínský předmět vyučoval pan profesor z lékařské fakulty. Dodnes z těchto studií příležitostně čerpám, třeba pokud jde o terapeutické účinky bylin. Na zdravce jsem se také dostala ke knize, která statisticky dokazovala, že vegetariánství může být zdravější než běžná strava. Chtěla jsem si to empiricky ověřit a začala jsem u sebe.

V té době jsem plně věřila ve schopnosti lékařů a moderní medicíny. Nadšeně jsem přijímala všechny informace a těšila se na studium na univerzitě. Díky odborným středoškolským znalostem jsem se na ni dostala snadno. Na přijímačkách mě požádali o zopakování maturitní otázky z předmětu farmakologie a jedna ze zkoušejících hned navrhla, abych se u ní po přijetí hlásila jako pomocná vědecká síla. A tak se i stalo.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (1988–1993)

Byla jsem přijata do Hradce Králové na obor Klinická farmacie, který byl 5letý, na rozdíl od 4leté Obecné farmacie. Absolventi oboru byli připravováni na vysoce odbornou práci, spolupráci s lékaři při výběru vhodných léků, sledování a minimalizaci nežádoucích reakcí.

Hned první den školy přišla nečekaná informace. Děkan prof. RNDr. PharmDr. Jaroslav Květina, DrSc. se ve své uvítací řeči o poslání farmacie zmínil, že až 20 % lidí v nemocnicích umírá z tzv. iatrogenních příčin, tedy vinou lékaře, špatně naordinovaných léků, anebo následkem jejich nežádoucích účinků. Upozornění, že léky mohou páchat až takové škody, mne šokovalo.

Většina studentů chodila na stáže do lékárny, ale já jsem si prosadila několikatýdenní stáž na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové, což byla obrovská zkušenost — vidět práci lékařů na prvotřídně vybaveném oddělení při boji na život a na smrt. Osudová pak byla stáž na biochemickém oddělení pražské Fakultní nemocnice v Motole u MUDr. Ludmily Bendové, která už v té době sledovala vedle západní medicíny také řadu alternativních přístupů a později založila 1. českou školu tradiční čínské medicíny. Několik týdnů jsem tam s ní pročítala studie o výživě, diskutovala o zdraví i výživových filozofiích a ochutnávala její skvělé makrobiotické obědy. V té době jsem už vedle farmacie sama aktivně studovala výživu, o níž jsem později začala také psát a přednášet.

Na farmaceutické fakultě bylo zvykem, že vedoucí kateder vypisovali témata diplomek, která zapadala do jejich vlastního výzkumu, a studenti si z nich vybírali. Odpovídalo to tehdejšímu stylu výuky na vysoce profesionální a přísné škole se spoustou skvělých pedagogů, ale velmi malým prostorem pro formování vlastních kritických názorů či pro tak okrajové směry, jako byl vztah zdraví a výživy.

Napadlo mne udělat studii alternativně se stravujících dětí, ale prakticky nikdo nevěřil, že mi škola takové téma diplomky mimo veškeré zvyklosti povolí. Šla jsem za doc. RNDr. Vladimírem Semeckým, CSc., zástupcem vedoucího (a později i děkanem) katedry somatologie neboli tělovědy. Překvapivě ocenil mou odvahu a sám se nabídl, že budou se zástupcem přednosty dětské kliniky doc. MUDr. Oldřichem Pozlerem, CSc. vedoucími mé diplomové práce. Tak vznikla historicky 1. česká klinická studie zdravotního stavu alternativně se stravujících dětí. Oponent se snažil, seč mohl, aby závěry mé studie zpochybnil, ale i přes jeho negativní posudek ohodnotila komise diplomovou práci jako vynikající s omluvou, že mi mohou dát s ohledem na hodnocení oponenta pouze za 2. Já i vedoucí práce jsme však byli z výsledků studie nadšeni.

Univerzita mi dala mnoho a například vědomosti z imunologie a mikrobiologie jsem později využila při studiu problematiky očkování. Po celou dobu studia jsem na jednu stranu žasla nad možnostmi medicínské vědy, ale zároveň se děsila oněch obrovských rizik, nežádoucích účinků terapií a léků. Dospěla jsem k přesvědčení, že mimo případy ohrožení života je lepší nejdříve zkoušet vše léčit šetrnějšími metodami přirozené a preventivní medicíny. Rozhodla jsem se nepracovat pro farmaceutický průmysl a naopak pokračovat ve zkoumání dalších možností.

Postgraduál na Metabolické klinice FN Hradec Králové (1993–1997)

Hned po vysoké jsem byla přijata na studium klinické výživy u přednosty metabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc., snad vůbec nejuznávanějšího experta na výživu u nás. A byla to opět velice cenná, vývojová zkušenost.

Během čtyřletého studia jsem měla možnost působit na špičkovém pracovišti po boku předních odborníků. Absolvovala jsem řadu několikatýdenních stáží v nemocnici, včetně dvouměsíčního studijního pobytu zaměřeného na léčbu stravou a úpravami životního stylu v americké nemocnici Wildwood Lifestyle Center and Hospital. Doktorandské studium na fakultce bylo však i přes svůj věhlas méně náročné než na farmacii. Zkoušky, které jsem snadno zvládala, byly více méně formální, stejně jako odborné vedení, na které nenacházeli vytížení lékaři potřebný čas.

Přes nesporné kvality metabolické kliniky a většiny lékařů jsem si nemohla nevšimnout některých paradoxů i chyb, kterých se lékaři dopouštěli při komunikaci s pacienty — počínaje obézními obezitology a konče pacienty pospíchajícími do bufetu pro párek v rohlíku hned po propuštění z redukční terapie. Nikdo s nimi řádně nemluvil o tom, jak se běžně a zdravě stravovat. Nadšení z medicínské praxe mne neopustilo, ale utvrdila jsem se v přesvědčení o potížích tohoto systému.

Krátce před dokončením studia se nám narodilo první dítě, brzy jsme očekávali druhé a kvůli manželově náročné manažerské práci jsme se odstěhovali do Německa a později do Číny. Postgraduální studium je v Česku možné přerušit maximálně na tři roky, proto jsem jej nebyla schopna dokončit. Tehdy mne to velice mrzelo, přestože dnes to již vidím jako značný přínos.

Clayton College v USA (2005–2010)

Mezi roky 1997 a 2005 jsme žili v cizině, kde jsem využila příležitost absolvovat certifikované kurzy výživového poradenství v Německu a USA. Odborně jsem už byla v té době celkem daleko, především jsem se tedy díky nim ujistila, že s přirozenými terapiemi jsem na správné cestě a že dokážu studovat náročnou látku v cizím jazyce. Pobyt v Německu mi navíc ukázal smířlivější tvář moderní medicíny — toleranci k alternativním terapiím a domácím porodům, nepovinné očkování, flexibilní očkovací kalendáře apod.
Postgraduální studium dietologie na americké univerzitě Clayton College of Natural Health mi doporučil osobně přímo CEO a prezident AFPA (profesní asociace osobních trenérů a fitness instruktorů) Mark J. Occhipinti, M.S., Ph.D., N.D.c. Abych byla přijata, musela jsem zvládnout několik překvapivě náročných rozdílových zkoušek. Brzy se ukázalo, že mimořádně těžká bude celá škola a už od prvních předmětů jsem byla studiem nadšena.

Vedli nás k výzkumné práci, důkladným rešerším a kvalitnímu zpracování dat. Vyučující nám předkládali k oponování různé teorie a motivovali nás k formulování vlastních odborných postojů. Pětileté studium dietologie na Clayton College jsem úspěšně zakončila obhajobou dizertační práce na téma Jak učit děti zdravé výživě. Studie probíhala na deseti základních školách a účastnili se jí učitelé, žáci i rodiče. Závěry práce dodnes využívám při vedení seminářů pro pedagogy.

Americké školství je více konkurenční a tržní než to naše. Kvůli prohlubující se ekonomické krizi byla univerzita v roce 2010 uzavřena, poté co ji od roku 1980 absolvovalo přes 25 tisíc studentů z celého světa. V té době se také objevily pochybnosti o její akreditaci, a proto jsem přestala používat Ph.D. titul z této školy.

Zpětně hodnotím studium na Clayton College jako rozhodující pro další směřování mé kariéry. Naučilo mne mnohem kritičtěji posuzovat jednotlivé terapie i stravovací filozofie, i že ke zdraví vede řada různých cest. Získala jsem širší nadhled a hlubší pochopení vědeckého přístupu, který pracuje při hledání pravdy s různě pravděpodobnými hypotézami. Od individuálního poradenství mne to posunulo více k osvětové a publikační činnosti s důrazem na problematiku veřejného zdraví.

Univerzita Komenského v Bratislavě (2014–2015)

V roce 2011 jsem se vrátila do Česka se záměrem propagovat význam prevence vzniku nemocí s důrazem na kvalitní stravu. Začala jsem psát vlastní blog Margit.cz a emailový newsletter Zdravé zprávy, který dnes odebírá na 10 tisíc lidí. Postupně jsem přidávala Facebook, polemický blog na Aktuálně, mikroweby Zdravý talířZdravá kuchyň a videoblog Margit.TV.

Začala jsem také mnohem více vystupovat — v letech 2010 až 2015 to bylo celkem na 500 přednášek, školení a debat, nemluvě o desítkách rozhovorů do médií. S tím, jak má práce zasáhla do životů statisíců lidí, se změnil i můj vlastní život. V záplavě pozitivních ohlasů se poprvé objevily i nenávistné reakce haterů, kteří mě a mé klienty obtěžovali urážkami, pomluvami a dokonce udáním. Často to bylo s odkazem na můj americký Ph.D. titul, přestože mám z Ministerstva školství písemné vyjádření, že jej mohu užívat. Vedle mého posunu od výživy k problematice veřejného zdraví to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla pro rigorózní studium.

Fakulta Farmacie Univerzity Komenského v BratislavěV roce 2014 jsem byla přijata na Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Se školitelem prof. RNDr. Viliamem Foltánem, CSc. jsem se shodla na tématu: Příspěvek lékárníka k veřejnému zdraví. V rámci studia jsem zjišťovala, jak se lékárníci zapojují do preventivních programů a jaké poradenství nabízejí, včetně terapií komplementární medicíny.

Na jaře jsem 2015 jsem před komisí úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru farmacie v předmětech Klinická farmakologieLékárenství a sociální farmacie. Obhájila jsem před komisí svou rigorózní práci a následně mi byl udělen akademický titul doktorka farmacie, neboli zkráceně PharmDr.

Ze závěrů mé rigorózní práce mj. vyplývá, že na farmaceuty se stejně jako na jiné zdravotníky často obracejí lidé, kteří si přejí zachovat zdraví prevencí, anebo řešit své zdravotní problémy šetrnou terapií bez vedlejších účinků. V budoucnu bych se proto ráda zaměřila více na vzdělávání zdravotníků tak, aby byli schopni toto základní poradenství poskytovat a přispívali tím k veřejnému zdraví. Ráda bych spolupracovala s vysokými školami i zdravotními pracovišti na podpoře těchto změn. Mé dobrodružství vzdělávání ostatních odborníků tak vlastně možná teprve začíná…

Aktualizováno na jaře 2015.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

PharmDr. Margit Slimáková se specializuje na odbornou osvětu v oblasti zdravotní prevence a výživy. Poskytuje poradenství, publikuje, školí a přednáší. Napsala bestseller Velmi osobní kniha o zdraví a založila Globopol coby 1. český think tank pro otázky veřejného zdraví. Vystudovala farmacii a výživu a ve své práci využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Podle rozsáhlého průzkumu nezávislé mezinárodní organizace Ashoka je nejvlivnější českou expertkou v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a přístupu ke zdravotní péči. V minulosti pobývala a pracovala v Německu, Číně, Francii či USA.

Media kit (fotky ke stažení a použití k prezentaci)

Profesní úspěchy a milníky / odborné vzdělání a publikace

 • 2020
  • množství výstupů v rámci veřejné odborné debaty k preventivním opatřením proti šíření koronaviru COVID-19
  • nový kurz na Seduo, další dotisk debutové knihy a psaní nové
 • 2019
  • přes 50.000 prodaných výtisků bestselleru Velmi osobní kniha o zdraví
  • vystoupení v médiích ČT Herbář, Sama doma a Dobré ráno, Svobodná Evropa, ve firmách Škoda Audo, Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB, na akcích pro zdravotní sestry, pedagogy aj.
  • přednášky na konferencích Dětská psychologie, Moderní fitness výživa, SportTrend, pro Česká farmaceutická společnost aj.
  • koordinace projektu Zlepšení nemocniční stravy v rámci think-tanku Globopol: , weby Co jíst a Cukr pod kontrolou, pravidelná setkání odborníků a lékařů atd.
 • 2018
 • 2017
  • zakladatelka Globopolu coby 1. českého think-tanku zaměřeného na otázky výživy a zdravotní prevence
  • výkonná producentka hudebního klipuPokáčem na podporu lokálních potravin a farmářů pro Ministerstvo zemědělství ČR
 • 2016
  • organizace prvních celorepublikových oslav Food Revolution Day se zapojením 50 škol a firem včetně produkce videohitu a akce na Náplavce v Cargo Gallery
  • organizace preventivního programu Proudy inspirace a pohybu s Marcusem Revoltou pro žáky základních a středních škol
  • odborný článek Zelené potraviny – mýty a fakta v časopise Praktické lékárenství
  • vystoupení na konferencích IBD (o Crohnově chorobě a ulcerózní kolitidě), Umenie byť Ženou, Budoucnost výživy člověka, na Colours of Ostrava; přednášky na ČVUT, ve Fakultní nemocnici Zlín, firmách HP, Česká spořitelna aj.
  • úspěšná podpora záchrany tzv. Pamlskové vyhlášky, vyslovení podpory programu Zdravá školní jídelna Státního zdravotního ústavu a zároveň ukončení spolupráce s iniciativou SZŠ, která dále nabízí jen program s kurzy
 • 2015
  • úspěšné dokončení rigorózního studia farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (titul doktorka farmacie, PharmDr.)
  • úspěšné tažení se SZŠ za ozdravění školních jídelen, bufetů a automatů
  • status nejvlivnější české expertky v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a přístupu ke zdravotní péči podle Mapy sociálních inovátorů, kterou sestavila mezinárodní organizace Ashoka na základě rozsáhlého průzkumu
  • desítky velkých přednášek a vystoupení, např. pro Socialbakers, ČVUT, Sama doma, Techmania Plzeň a mnohé další
  • nejčtenější texty: článek Jak skloubit náročnou práci s rodinou pro Na volné noze a rozhovor pro časopis Žlutý
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
  • akreditace MŠMT ČR na kurzy přirozené péče o zdraví dětí pro pedagogy
  • obnovení poradenské a lektorské činnosti v Česku po delších pobytech v cizině
 • 2010
 • 2007, výhradní dovoz minipočítačů NaturComp pro přirozenou prevenci početí a plánované rodičovství
 • 2006, certifikace Nutrition & Wellness Consultant profesní asociace AFPA (USA)
 • 2004, certifikace výživového poradce Ernährungsberater od IFE Brinkhaus (Německo)
 • 2003–2005, privátní výživová poradna v čínské Šanghaji
 • 1996, hlavní autorka knihy Průvodce zdravou kuchyní (Eminent)
 • 1995, studijní pobyt zaměřený na léčbu stravou a úpravami životního stylu (nemocnice Wildwood Lifestyle Center and Hospital, USA)
 • 1993–1995, výživová poradkyně na Institutu celostní medicíny
 • 1993
  • úspěšné ukončení 5letého magisterského studia farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové diplomovou prací na téma Zdravotní stav alternativně se stravujících dětí (klinická studie)
  • profesionální homeopatické vzdělání (Institut Rhodon, Praha)
 • 1992, studijní pobyt na ekologické farmě společnosti Country Life (Francie)
 • 1984–1988, studium Střední zdravotní školy v Brně

Více o mém vzdělání a odborných názorech >

Diskuze

15 komentářů: “Mé dobrodružství vzdělávání”

 1. Milá Margit,
  se zájmem jsem si přečetla článek o Vašem vzdělávání. Znám Vás z Bioabecedáře a také přes Dominiku Špačkovou. Žila jsem také dlouho v cizině (Německo, USA), tak jsem zavzpomínala.
  Moc Vám držím palce ve Vaší práci!
  Zuzana

 2. Zuzano, děkuji za podporu! Margit

 3. Peter napsal:

  Vážená Margit, ja by som Vás len poprosil odkaz na Vašu diplomovú prácu z Univerzity Karlovej, keďže som Vás nenašiel v zozname absolventov ani pod Vaším rodným menom. Ďalej sa neoprávnene titulujete ako Ph.D. keďže ste tento titul získala na neakreditovanej VŠ. V niektorých krajinách EÚ je to dokonca trestné!!

 4. Dobrý den, vůbec nemám ponětí o jakém seznamu píšete, a proto jsem právě mluvila se studijním oddělením Farmaceutické fakulty UK v HK. Ani studijní oddělení Váš dotaz nechápalo. Podle nich sami žádné elektronické seznamy absolventů nevydávají a v roce 1993, kdy jsem fakultu úspěšně ukončila diplomem se ještě ani diplomové práce elektronicky neuchovávaly.
  Jak mi bylo sděleno, důkazem o absolvování vysoké školy má však podle zákona být diplom a ne seznam. Svůj diplom, stejně jako i tištěnou, svázanou a orazítkovanou diplomovou práci Vám ráda ukáži. Pro upřesnění DP je evidována pod Poř. č. Fa 61 712 a diplom jsem jsem nyní vyfotila a přidávám do článku.
  Clayton College of Natural Health byla skutečně jen částěčně akreditovaná a tato akreditace je uznávána jen v některých zemích. Důvod proč titul používám jsem detailně popsala ve článku a to, že jej smím používat mám projednáno s právníky (vypracován posudek o používání akademických titulů v ČR) i s Ministerstvem školstí, kde právě leží moje žádost o nostrifikaci.

 5. jenicek napsal:

  Clayton Colledge, vědecká metoda, výzkumná práce, kvalitní zpracování dat? To je v rozporu s tím, že se tam daly studovat pavědy jako iridologie, homeopatie, naturopatie, apod.
  http://www.quackwatch.org/04ConsumerEducation/Nonrecorg/clayton.html

 6. Dobrý den,
  ještě před pár desítkami let moderní vědecká medicína odmítala jakoukoliv souvislost mezi výživou a nádorovými nemocemi a pro terapii nemocí dýchacích cest doporučovala kouření. Zatímco „pavědy“ už v té době jednoznačně doporučovaly jako základ svých terapií i zdravou výživu.
  Sama jsem na CCNH studovala terapii stravou, a proto nemohu detailně hodnotit jiné nabízené kurzy, ale obecně nesouhlasím s tvrzením, že jen to co předává moderní medicína je vždy jediné správné a vše ostatní je pavěda, kterou je třeba zamítat.
  Namísto obecného kritizování komplementárních terapií se prosím podívejde na moji dizertační studii a ozvěte se jestli najdete věděcké nedostatky v mojí konkrétní práci.

 7. Marie Kothera napsal:

  Mila Margit, je smutne, ze se musite venovat cas odpovedet tak nizkym utokum – Peter a Janicek. Kazdy ma pravo vyjadrit svuj nazor. Je mi lito lidi, kteri vyhazuji drahocenny cas
  zamerovanim se na vyhledavani vseho mozneho – negativniho, misto toho, aby se od Vas
  neco naucili.

  Jsem moc rada, ze jsem na Vas dostala kontakt a tesim se na vsechny Vase novinky.
  Vas obzor je siroky a poskytujete velice dobre informace.
  Dekuji Vam za Vasi dobrou praci. Tesim se na Vase novinky a doufam, ze i na shledanou
  v Praze nebo v Kalifornii v roce 2014.

  S pranim vseho nejlepsiho v profesionalnim i osobnim zivota,

  Marie Kothera
  San Diego, CA

 8. petra napsal:

  Zdravim Vas Margit,
  normalne se do komentaru ostatnich neplete, ale tady mi nedalo…….
  z lidi co zavidi a nepreji ostatnim si nic nedelejte.
  Mam pocit ze v CR je jich cim dal vic a asi je to tim, ze se maji hur a hur….
  Ja Vam naopak zasilam „obdivne slova“ a zaroven dekuji, ze se necemu podobnemu venujete a jste ochotna se o vedomosti i podelit – prednasky a  pod.
  Fandim lidem, co na sobe pracuji a nepreslapuji na miste spolu s „rozhlizenim“ kolem, co je spatne, co kdo pokazil a ze je vse spatne … misto aby sami s necim prispeli.
  Shrnuti, drzim Vam palce aby jste potkala mene lidi jako jsou p.Peter a p.Jenicek. At se Vam dari!!!
  Opatrujte se,
  Petra

 9. jarka napsal:

  Gratuluji, obdivuji a přeji zdraví a úspěch. Jarka

 10. O.Pasíř napsal:

  Paní Margit, některé vaše články, třeba na blogu ten o karcinogenech v amerických geneticky modifikovaných potravinách, jsou velice přínosné. Na druhou stranu si opravdu myslím, že zrovna zmiňování studia na Clayton College Vám spíše škodí – alespoň u lidí, kteří nejsou líní zjistit si, o co v Americe šlo. Tím spíš, že ani u akreditovaných vysokých škol v USA není žádná záruka kvality. Je to tam podobně jako se školami u nás. Nevím jestli byste se chlubila tolik studiem na plzeňských právech – a to byla, na rozdíl od Vámi adorované americké CC opravdu regulérní a akreditovaná vysoká škola! Úroveň amerického školství je totiž často posuzována podle nejšpičkovějších tradičních univerzit. Tam byste se ale kvůli nedostatku peněz na školné asi nedostala, pokud byste někde nesehnala sponzora, grant, nebo stipendium. A těch špičkových opravdu není ani v tak velké zemi příliš – podobně jako u nás.
  Co se týká Vašich názorů a jejich postupné proměny, chápu to, kopírují přesně nálady a trendy v oblasti výživy a zdraví, které k nám přišly po převratu. Se spoustou věcí souhlasím, s něčím míň, ale to už je otázka víry, k čemu člověk tíhne a co ho oslovuje. Jen mám strach z Vaší náklonnosti k neočkování dětí podle úvahy rodičů. Znám lidí s dětskou obrnou, které mohli být ušetřeni, kdyby se v době, kdy se narodili, proti této nemoci plošně očkovalo (kdyby to tehdy šlo). Opravdu si nejsem jistý, jestli svoboda jednotlivce (v tomto případě libovůle rodiče) má být nadřazena zájmům dítěte a zájmu společnosti. (Ano, zní to jako za socialismu, ale tak to prostě je.) Každý z nás není zodpovědný jen za sebe, ale taky za celou společnost – jinak ta společnost nemůže přežít. Tak to prostě funguje v přírodě odedávna – to není výmysl člověka – to je pouze imperativ přežití. Svoboda riskovat šíření nakažlivých nemocí je stejná , jako svoboda odmítnout tuto zemi vojensky bránit před napadením – obojí ohrožuje ve své podstatě samu existenci této společnosti. Ano, je třeba vylepšit vakcíny, aby se zamezilo nežádoucím vedlejším účinkům, ale stejně tak je třeba vylepšit kvalitu života tak, aby lidé nebyli stále citlivější na kdeco kolem nic. Pokud odstraníme příčiny narušené imunity dětí, odstraníme taky astmata, alergie na kdejakou látku, omezíme citlivost na léky a očkování (což není důvod nezkvalitňovat tyto léky tak, aby měly co nejmíň rizik!). Osobní svoboda je jen pojem, vymyšlený pro možnost dělat si co chci, bez ohledu na ostatní. Nejužitečnější je pro podnikatelskou sféru, kapitál, organizovaný zločin. Umožňuje maximalizovat zisky bez ohledu na důsledky pro ostatní členy společnosti. Proto volání neoliberálů po minimální regulaci podnikání a maximální „svobodě“. Pojem svoboda ale nelze praktikovat formou bezohlednosti! Tak to v přírodě nefunguje a chce-li lidstvo přežít, musí to respektovat! Takže v tomhle se asi neshodneme, v jiných věcech (celostní medicína, zdravé zemědělství apod.) zase ano. Takže Vám přeji hodně úspěchů ve Vašem podnikání v oblasti zdraví a výživy a hodně zdraví a osobního štěstí!

 11. Dobrý den,
  moc děkuji za sdílení Vašeho postoje k mému studiu i doporučením. Nechci zde posuzovat CCNH jako celek, všechny její aktivity anebo studenty. Mohu se vyjadřovat jen ke svému vlastnímu studiu na této univerzitě. Studium bylo náročné, pro mne obrovským přínosem (a to i ve srovnání se všemi absolvovanými akreditovanými školami) a moje dizertační práce je velmi slušné kvality, o čemž svědčí i to, že doposud nebyla ani jedenkrát jakkoliv napadena. Vím, že mnoho z mých kritiků CCNH využívá jako hlavní argument o mé neodbornosti, ale nechci se na základě takovýchto útoků distancovat od studia a školy, které za mnohé vděčím.
  K očkování: Váš postoj naprosto chápu a v mnohém souhlasím. Sama jsem k tolerantnějšímu postoji k očkování a celkově prosazování převzetí větší zodpovědnosti za vlastní zdraví dospěla až díky životu v zahraničí – zejména v Německu, kde je očkování dobrovolné, lékaři tolerantní a komunikující a zdravotnictví minimálně na stejné ne-li vyšší úrovni než u nás. Myslím si, že hlavním problémem vyostření situace v Česku je agresivní a represivní postoj našich odborníků, který diskuzi nedovoluje a jen vede k pochybnostem až protiútokům i z druhé strany. Jsem přesvědčena, že tolerantějším postojem, odstraněním represí, zahájením komunikace a umožnění individualizace očkování by problém zcela zmizel z rozvášněných diskuzí.
  V každém případě Vám moc děkuji za zájem diskuzi vést a také přeji ať se jen daří.
  Margit

 12. marta gibson napsal:

  dobrý deň pani Margit, rada by som Vám napísala, je veľmi dobré, že pôsobíte v oblasti v ktorej pôsobíte aj keď to ešte stále veľa ľudí nechápe a myslia si, že sú to hlúposti a zbytočnosti. Ja mám u dlhší čas, niekoľko rokov problémy s trávením, jediné čo mi lekári doporučili bola operácia žlčníka, ktorá samozrejme problémy neodstránila. DAla som si urobiť rozbor krvi, výsledok je neznášanlivosť lepku, raže, burákov, …Odvtedy dávam ešte väčší pozor čo jem a je to podstatne lepšie. Napriek tomu, že už nie som najmladšia, veľa študujem o stravovaní a dúfam, že sa mi to podarí aj nejako skompletovať a zastrešiť. Som lektorka nečiny, takže nie je problém pozrieť si čo je nového aj u susedov.
  Na záver všetko dobré a ešte veľa úspechov a menej kritikov
  s pozdravom marta gibson

 13. Svatopluk Kovařík napsal:

  Nepochybuji o Vašem vzdělání v problematice výživy člověka, jedná se však podle mne o velkou sumu jednotlivých a dílčích znalostí nastudovaných teoreticky, což je jistě hodné obdivu. Ale lidé potřebují ucelený systémový a principiální pohled na výživu člověka a ten bohužel neposkytujete. Pro lidi, kteří se specializují na jiné obory, je důležité, aby osvěta v problematice výživy byla systémová a principiální, ne obrovskou sumou různých jednotlivostí, které si mnohdy často odporují… Inteligentní člověk by neměl být ve vleku jednotlivých informací od poradců na internetu. Měl by si samostatně rozhodovat o své výživě a o svém zdraví na základě komplexního pohledu na výživu.
  Současná úroveň výživy u populací je z hlediska zdravotního paradoxně nejméně příznivá v nejvyspělejších zemích jako jsou USA, Německo, Švýcarsko a pod. Přispívá k tomu fakt, že v těchto zemích lidé poměrně tvrdě pracují v konkurenčním prostředí, starají se o své rodiny a svou výživu tzv. podle zvyklostí mylně považují za přijatelnou. Žijí v podmínkách obrovské nabídky převážně pro zdraví nevhodných potravin… Potravinářský průmysl léta budovaný v nevědomosti podstaty problematiky výživy bez potřebné osvěty ze strany vědecké a lékařské obce se tzv. utrhl z řetězu…
  Člověk pro relativně dlouhý trávící trakt je býložravcem na rozdíl od šelem, které mají velmi krátký trávící trakt. Výzkum problematiky výživy člověka je omezen tím, že člověka věda nemůže využívat jako pokusného… Těm, kteří to myslí se svým zdravím a zdravím blízkých vážně doporučuji, aby si koupili a prostudovali pozorně knihy „Pryč s kyselostí“ a „pH zázrak““ .

 14. Dobrý dem, omlouvám se, ale Vašemu tvrzení o sumě teoretickýh znalostí nerozumím. Výživě a prevenci zdraví se v praxi věnuji téměř třicet let. S Vašim tvrzením o člověku coby býložravci a pH zázrakem nesouhlasím, detailněji zde: http://www.margit.cz/nikdo-kysely/
  Margit

 15. Ján Juráš napsal:

  Dobrý deň, so záujmom som si prečítal vaše názory a skúsenosti so sveta i vlastné. Veľmi som sa potešil nakoľko k prakticky totožným názorom a praktikám som dospel bez sveta na Myjave pri chove včiel, okopávaní 10 árovej záhradky a kosení ďatelinky pre zajačikov. Som prakticky Váš rovesník a cítim sa úplne zdravý tak ako pri maturite i s rovnakou hmotnosťou. K tomuto som dospel úplne jednoduchým pozorovaním okolia a vyhodnocovaním akcie (činov) a reakcie (výsledkov) ľudí okolo mňa bohužiaľ len na Myjave, avšak chyba sa nestala lebo vesmír je bunka a v bunke je vesmír = potreba je len zdravých zmyslov.
  S pozdravom J.Juráš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem